สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1คฑายุทธ์ กลิ่นไม้0000
2ณัชพล ปิ่นแก้ว0000
3ปิยภัทร แตงเพ็ชร0000
4มงคลชัย โล่ห์คำ0000
5อนุชา อินทร0000
6วุฒิชัย ล้อจงเฮง0000
7ธนกร เวชสถล0000
8เจนจิรา วนาภรณ์0000
9ญาณิดา ศรีสองเมือง0000
10ธัญญารัตน์ พนาวนาสวรรค์0000
11นภัสสร มะคะโต0000
12พรพิมล แย้มสวน0000
13พิศมัย จำปาศรี0000
14วาสนา ชัยยะ0000
15สุภัทตา คันคิลา0000
16อาภาภัทร รุณเกตุ0000
17ปวันรัตน์ แทนนาค0000
18วิมลรัตน์ สุขศรีสวัสดิ์0000
19สุกัญญา ทองสีวง0000
20สุดารัตน์ จรจำรัส0000
21กนกทิพย์ บัวลพ0000
22สุจิรา แก้วสมบัติ0000
23ธัญทิพย์ เฟื่องน้อย0000