สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1พีรภัทร ขันทอง5500035535895
2ณัฐวุฒิ เพ็งสุข58000058058100
3ปรมินทร์ อิทธิพิศาล5410035535895
4ปุณยวีร์ ทองฉาย58000058058100
5พันธกร ด้วงเงิน57100058058100
6ภัทราวุธ วิมลภักตร์5131035445893
7ภูวเนตร ปานสูงเนิน58000058058100
8อำพล อุทิศ5700105715898
9มงคลภพ จันทร์ใจทอง58000058058100
10กรรชนก อ่อนจันทร์58000058058100
11คนิฐา โพธิ์โต56200058058100
12จิรัชญา ลิ้มเจริญ5100525175888
13ชลธิชา ชัยยะ310024331275853
14พรประภา เพ่งพินิจ58000058058100
15สโรชา ชูเมือง5700105715898
16เกษร คงอำ5300505355891
17พนิดา พิกุลแก้ว58000058058100
18วิชญาดา ศรีทอง47008347115881
19ปิยะวรรณ ทิพวัน5110515265890