สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1พีรภัทร ขันทอง0000
2สันติ วิมลภักตร์0000
3ณัฐวุฒิ เพ็งสุข0000
4ปรมินทร์ อิทธิพิศาล0000
5ปุณยวีร์ ทองฉาย0000
6พันธกร ด้วงเงิน0000
7พัสกร ท่วมกระโทก0000
8ภัทราวุธ วิมลภักตร์0000
9ภูวเนตร ปานสูงเนิน0000
10อำพล อุทิศ0000
11มงคลภพ จันทร์ใจทอง0000
12กรรชนก อ่อนจันทร์0000
13คนิฐา โพธิ์โต0000
14จิรัชญา ลิ้มเจริญ0000
15ชลธิชา ชัยยะ0000
16พรประภา เพ่งพินิจ0000
17สโรชา ชูเมือง0000
18เกษร คงอำ0000
19พนิดา พิกุลแก้ว0000
20วิชญาดา ศรีทอง0000
21กนกวรรณ นพพะ0000
22ปิยะวรรณ ทิพวัน0000