สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1กิติศักดิ์ บุญท้วม5710105815998
2ณัฐนันท์ เนตรแตร5411305545993
3พงศภัค มังกรแก้ว5430205725997
4อาทิตย์ พลแสน2311176234255958
5อาทิตย์ ชูเมือง5800105815998
6ธนโชติ โชติปทุมวรรณ5511115635995
7ธิติวุฒิ เที่ยงธรรม48033548115981
8นิรมล สว่างพื้น34183405275988
9ปานไพลิน เปลื้องเจริญ5250115725997
10พุทธิดา งามนิธิศักดากร5080105815998
11รัตนาภรณ์ พรมแก้ว361044546135978
12วัชรี บุตรสาลี5310415455992