สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1ชนะชัย นกเม้า5120105315498
2ณภัทร แปลกสวัสดิ์4802314865489
3ธนกร สมประเสริฐ5300105315498
4ธีรพงษ์ วัดเพ็ชร5121005315498
5ปรีชา โหงษ์มาลัย5112005225496
6ปรุฬห์ ใยสุ่น54000054054100
7สายชล ปัทมะโสภา5030105315498
8อรรถวุฒิ ผลเจริญ5200205225496
9พุฒิสันต์ เฟื่องน้อย54000054054100
10กฤตยชญ์ ฉานุ54000054054100
11จิรภัทร แปลกสวัสดิ์202293022325441
12กรวิชญ์ สุคำภา54000054054100
13ธนภัทร ศักดิ์ศรีวัฒนา5300015315498
14ธีร์ธวัช แช่มช้อย5021015225496
15ชยดล ผ่องศรี4821005015198
16จิรดา นกเม้า54000054054100
17จุฑามาศ บุญดี5100125135494
18ธัญญาลักษณ์ นพวงศ์5201105225496
19เบญจมาศ ภูล้นแก้ว4702504775487
20ปาริชาติ ภูล้นแก้ว38466042125478
21พันธมาศ ฤาชา54000054054100
22มนัสนันท์ ภิรมย์รื่น3878104595483
23สโรชา พรหมสวัสดิ์4066204685485
24ชัญญา สมมุติ54000054054100
25ชิดชนก มุกดา54000054054100
26ปราณปรียา มณีวรรณ3210013313497