สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1กิติศักดิ์ บุญท้วม0000
2ณัฐนันท์ เนตรแตร0000
3พงศภัค มังกรแก้ว0000
4วชิราวุฒน์ ยะอนันต์0000
5อาทิตย์ พลแสน0000
6อาทิตย์ ชูเมือง0000
7ธนโชติ โชติปทุมวรรณ0000
8ธิติวุฒิ เที่ยงธรรม0000
9จิรภัทร แปลกสวัสดิ์0000
10นิรมล สว่างพื้น0000
11ปานไพลิน เปลื้องเจริญ0000
12พุทธิดา งามนิธิศักดากร0000
13รัตนาภรณ์ พรมแก้ว0000
14วัชรี บุตรสาลี0000
15ปาริชาติ รอดรัตน์0000