สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1คณาธิป กลิ่นค้างพลู4802514885686
2จิรโชติ เกตุแก้ว5401105425696
3ฐิติโชติ หมากสุข56000056056100
4ทวีทรัพย์ จันทร์บุญแย้ม4546104975688
5ทินภัทร จันทร์ทอง56000056056100
6ธวัฒน์ชัย หลินแดง5501005515698
7นพฤทธิ์ ไอซิม54200056056100
8ไพรฑูรย์ จุ้ยเจริญ5300305335695
9วีรพล แตงอ่อน414100145115680
10ศรายุทธ เอี่ยมศิริ2510200135215663
11ศุกลวัฒน์ รัตนศิลป715320222345639
12สุกฤษฎิ์ ลบแท่น4816104975688
13พีรภัทร รัตนาวงษ์102430112445621
14ภาณุพงศ์ พงษา5100305135494
15ชยาภรณ์ พั้ววงศ์4905204975688
16นภัสสร แววมะบุตร56000056056100
17บัณฑิตา จันทร์รอด4905204975688
18วรรณิษา สุดาภาพ5003305065689
19สุนันท์ษา ชูเมือง56000056056100
20สุภัสสรา ศรีจรูญ5002405065689
21วณิชชา นาคาพงศ์4901604975688
22วิลาสินี พุฒสอาด5202205245693
23อารียา ศรีสุก56000056056100