สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1ชนะชัย นกเม้า0000
2ณภัทร แปลกสวัสดิ์0000
3ณภัทร ศรีอยู่เดิม0000
4ดนัย ฉิมแก้ว0000
5ธนกร สมประเสริฐ0000
6ธีรพงษ์ วัดเพ็ชร0000
7ปรีชา โหงษ์มาลัย0000
8ปรุฬห์ ใยสุ่น0000
9ภานรินทร์ อินทร์สวัสดิ์0000
10วีรกานต์ สุดาภาพ0000
11ศิริพงศ์ สินทาน0000
12สายชล ปัทมะโสภา0000
13อรรถวุฒิ ผลเจริญ0000
14พุฒิสันต์ เฟื่องน้อย0000
15กฤตยชญ์ ฉานุ0000
16ฐิติพล บุญธรรม0000
17ดณุพร ปานสุขขุม0000
18จิรดา นกเม้า0000
19จุฑามาศ บุญดี0000
20ธัญญาลักษณ์ นพวงศ์0000
21เบญจมาศ ภูล้นแก้ว0000
22ปาริชาติ ภูล้นแก้ว0000
23พันธมาศ ฤาชา0000
24มนัสนันท์ ภิรมย์รื่น0000
25สโรชา พรหมสวัสดิ์0000
26ธนภรณ์ ทิพย์วรรณ0000
27อวิกา กันตโสภณานนท์0000