สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1กิตติศักดิ์ บัวเจริญ60000060060100
2จักรกฤษณ์ พิเคาะห์1429150243176072
3ฉัตรชัย แก้วคำ91500010506017
4ฐิติวัฒน์ สังข์เจริญ5900105916098
5ทวีพงษ์ พิมพ์แก้ว5700215736095
6ธนากร ไชยพิมพ์60000060060100
7บูรพา สุดาเทพ48102005826097
8วรเมธ สมโภชน์5302235376088
9วีรวิชญ์ พันธ์ระภะ60000060060100
10ศิลา ศรีสองเมือง5810015916098
11สหรัฐ แจ้งสว่าง5712005826097
12พีรวัฒน์ กรวยทอง60000060060100
13ทินภัทร มณฑศก1512303027336045
14ชมัยพร พึ่งเจริญ60000060060100
15นันทวรรณ เพ็ชรรื่น60000060060100
16เมธิกา วิมลภักตร์60000060060100
17รุ้งตะวัน มงคลพันธ์5900105916098
18วิมลศิริ สวัสดี5221145466090
19อมรรัตน์ สุขดี5201705286087