สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1กุลธร รัตนกุสุมภ์5500405545993
2นภศักดิ์ ใจฮวบ58100059059100
3ภานุวัฒน์ ดังกาชู5431015725997
4ยุวนาท เนตรสาคร3012131342175971
5ศิวกร ไอซิม5701015725997
6จิรวิทย์ ศักดิ์ศรีวัฒนา5601025635995
7ธนพนธ์ บุญสมภพ5401405455992
8บุลวัชร ยงสวัสดิ์5611015725997
9ณิชานันต์ ไชยสมบูรณ์5303035365990
10พัชรพร ลือลาภ415130046135978
11ภัทรภรณ์ ถนะรอด59000059059100
12ศศิวิมล คงรัตน์58100059059100
13สิรินดา พงษ์คุณ58100059059100
14วราภรณ์ วงษ์เทศ5300335365990