สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1คณาธิป กลิ่นค้างพลู0000
2จิรโชติ เกตุแก้ว0000
3ฐิติโชติ หมากสุข0000
4ทวีทรัพย์ จันทร์บุญแย้ม0000
5ทินภัทร จันทร์ทอง0000
6ธวัฒน์ชัย หลินแดง0000
7นพฤทธิ์ ไอซิม0000
8ไพรฑูรย์ จุ้ยเจริญ0000
9วีรพล แตงอ่อน0000
10ศรายุทธ เอี่ยมศิริ0000
11ศุกลวัฒน์ รัตนศิลป0000
12สุกฤษฎิ์ ลบแท่น0000
13พีรภัทร รัตนาวงษ์0000
14ชยาภรณ์ พั้ววงศ์0000
15นภัสสร แววมะบุตร0000
16บัณฑิตา จันทร์รอด0000
17พรวดี ละมั่งทอง0000
18วรรณิษา สุดาภาพ0000
19สุนันท์ษา ชูเมือง0000
20สุภัสสรา ศรีจรูญ0000
21วณิชชา นาคาพงศ์0000
22วิลาสินี พุฒสอาด0000