สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1กิตติศักดิ์ บัวเจริญ0000
2จักรกฤษณ์ พิเคาะห์0000
3ฉัตรชัย แก้วคำ0000
4ฐิติวัฒน์ สังข์เจริญ0000
5ทวีพงษ์ พิมพ์แก้ว0000
6ธนากร ไชยพิมพ์0000
7ธันวา เติมยศ0000
8บูรพา สุดาเทพ0000
9วรเมธ สมโภชน์0000
10วีรวิชญ์ พันธ์ระภะ0000
11ศิลา ศรีสองเมือง0000
12สหรัฐ แจ้งสว่าง0000
13พีรวัฒน์ กรวยทอง0000
14ทินภัทร มณฑศก0000
15ชมัยพร พึ่งเจริญ0000
16นันทวรรณ เพ็ชรรื่น0000
17ปณัฏฐา น้อยบุตร0000
18เมธิกา วิมลภักตร์0000
19รุ้งตะวัน มงคลพันธ์0000
20วิมลศิริ สวัสดี0000
21สุปรีญา โถมทอง0000
22อมรรัตน์ สุขดี0000