สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1กฤตเมธ สาธุ5801105826097
2ธนกฤต รัตนศิลป60000060060100
3ธีทัศน์ คงไทย5810105916098
4นฤสรณ์ แซ่เตียว5701115736095
5ปุณญณัตถ์ ฆ้องศรี60000060060100
6ภวินทร์ ราชโหดี5410505556092
7ภูตะวัน ตันเฮง60000060060100
8วินัย วงค์ละคร30233405376088
9อดิสร รัตนะ5802005826097
10นฤมล จันทร์ทอง5900015916098
11นิตยา แก้วคำ60000060060100
12พัชรพร ตัณยะบุตร60000060060100
13ภัทรนันท์ ตันก๊ก60000060060100
14ลาภินี มณฑาประเสริฐ5600405646093
15วราภรณ์ วระวิสันต์60000060060100
16ศุภาวรรณ จันทร์ไพร470130047136078
17สุพนิตา สมสอาด60000060060100