สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1ภควัฒน์ รินรักษา0000
2กุลธร รัตนกุสุมภ์0000
3นภศักดิ์ ใจฮวบ0000
4ภานุวัฒน์ ดังกาชู0000
5ยุวนาท เนตรสาคร0000
6ศิวกร ไอซิม0000
7จิรวิทย์ ศักดิ์ศรีวัฒนา0000
8ธนพนธ์ บุญสมภพ0000
9บุลวัชร ยงสวัสดิ์0000
10ณิชานันต์ ไชยสมบูรณ์0000
11บุษกร จินตนา0000
12ปัณฑิตา รุณเกตุ0000
13พัชรพร ลือลาภ0000
14ภัทรภรณ์ ถนะรอด0000
15ศศิวิมล คงรัตน์0000
16สิรินดา พงษ์คุณ0000
17วราภรณ์ วงษ์เทศ0000