สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1คเชนทร์ คงสุวรรณ5700015715898
2จิรายุ ถาวรเจริญ5600025625897
3ฐิติวัชร์ บัวลพ5400045445893
4ณัฐพนธ์ เเก้วคำ46181247115881
5ธเนศ ใจปิง58000058058100
6ปัฒญานนท์ สุขเจริญ5003505085886
7รณชัย นิลเจริญ58000058058100
8ศรชัย ภูแสนดี5600205625897
9สมโชค เกชิต5300415355891
10สุกฤต แตงอ่อน58000058058100
11เสฏฐเมธ สุขคี้57100058058100
12อมรชัย กอนพันธ์5500305535895
13ธเนศ พันเจริญ5202125255791
14ศุภกร วงษ์กำภู5600115625897
15กนกวรรณ แซ่ตั๊น5201325265890
16กรรณิกา คำวิลัย5600205625897
17จิราภรณ์ สุขใหม่5601105625897
18ณัฏฐณิชา ทองฉาย58000058058100
19ทิพวรรณ ศรีสุวรรณ5400045445893
20วิภาพร แซ่เต๋ง5300415355891