สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1คุณากร เชียงศรี0000
2กฤตเมธ สาธุ0000
3ธนกฤต รัตนศิลป0000
4ธีทัศน์ คงไทย0000
5นฤสรณ์ แซ่เตียว0000
6ปุณญณัตถ์ ฆ้องศรี0000
7ภวินทร์ ราชโหดี0000
8ภูตะวัน ตันเฮง0000
9วินัย วงค์ละคร0000
10อดิสร รัตนะ0000
11นฤมล จันทร์ทอง0000
12นิตยา แก้วคำ0000
13พัชรพร ตัณยะบุตร0000
14ภัทรนันท์ ตันก๊ก0000
15ลาภินี มณฑาประเสริฐ0000
16วราภรณ์ วระวิสันต์0000
17ศุภาวรรณ จันทร์ไพร0000
18สุพนิตา สมสอาด0000