สรุปจำนวนวันมา-ไม่มาเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เลขที่ ชื่อ-สกุล มาเรียน ไม่มา สรุป เวลาเรียน
ทั้งหมด(วัน)
ร้อยละของ
เวลามาเรียน
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
1กิตติพิภัทร์ เกษมราช4941215345793
2จิรายุ เกตุแก้ว5110505255791
3ไชยภัทร บัวลพ57000057057100
4ณัฐดนัย สีสุก5600105615798
5ณัฐวรรธน์ สุขสวัสดิ์4802704895784
6ธีวสุ มิ่งมัด57000057057100
7พฤฒพงศ์ สินพิชัย5300405345793
8วัชรินทร์ พนาวนาสวรรค์46016446115781
9ศุภกร กาบตุ้ม5148216515711
10สิงหนาท คุ้มภัย5500205525796
11สุชาพงศ์ พูลทรัพย์5600105615798
12อชรายุ กรมถิน5101325165789
13กนกกร เกิดสมกาล5600105615798
14กมลวรรณ สุขถาวร5400035435795
15จันทกร เกิดสมกาล57000057057100
16จีรภัทร เวฬุรัตนะชิน5500205525796
17ณัฐกานต์ เนตรแตร5600105615798
18มาริกา สีนวนจันทร์5500025525796
19อินทุพร สินเจริญ57000057057100