ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/116111017219
มัธยมศึกษาปีที่ 1/219001019120
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116101017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/214010014115
มัธยมศึกษาปีที่ 3/116222018422
มัธยมศึกษาปีที่ 3/220020120323
มัธยมศึกษาปีที่ 4/119710026127
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1802128513
มัธยมศึกษาปีที่ 6/117012017320
รวม14511108315621177