ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/116210018119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/219001019120
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116110017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/213011013215
มัธยมศึกษาปีที่ 3/116141017522
มัธยมศึกษาปีที่ 3/221020021223
มัธยมศึกษาปีที่ 5/111020011213
มัธยมศึกษาปีที่ 6/115012215520
รวม1274125213119150