ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/116012016319
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116110017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/211130012315
มัธยมศึกษาปีที่ 3/115322018422
มัธยมศึกษาปีที่ 3/218041018523
มัธยมศึกษาปีที่ 4/124020024226
มัธยมศึกษาปีที่ 5/19210111213
มัธยมศึกษาปีที่ 6/118011018220
รวม1477156115422176