ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118010018119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/218001118220
มัธยมศึกษาปีที่ 2/118000018018
มัธยมศึกษาปีที่ 2/213020013215
มัธยมศึกษาปีที่ 3/119201021122
มัธยมศึกษาปีที่ 3/220021020323
มัธยมศึกษาปีที่ 4/124020024226
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1814009413
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119010019120
รวม1573123116016176