ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118001018119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117010017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/212030012315
มัธยมศึกษาปีที่ 3/120011020222
มัธยมศึกษาปีที่ 3/221011021223
มัธยมศึกษาปีที่ 4/124020024226
มัธยมศึกษาปีที่ 5/112010012113
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119010019120
รวม1630103016313176