ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118100019019
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117010017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/212210014115
มัธยมศึกษาปีที่ 3/117122018422
มัธยมศึกษาปีที่ 3/219100320323
มัธยมศึกษาปีที่ 4/124110025126
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1903109413
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119010019120
รวม155693316115176