ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

วัน คาบ 1
8.30-9.30
คาบ 2
9.30-10.30
คาบ 3
10.30-11.30
คาบ 4
11.30-12.30
คาบ 5
12.30-13.30
คาบ 6
13.30-14.30
คาบ 7
14.30-15.30
จันทร์ค21101 คณิตศาสตร์ 1
ครูมนตรี
ศ21101 ศิลปะ 1
ครูอนงค์
ศ21101 ศิลปะ 1
ครูอนงค์
-ง20251 พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร
ครูกุศล
ท21101 ภาษาไทย 1
ครูชาลินี
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
ครูทยิดา
อังคารค21101 คณิตศาสตร์ 1
ครูมนตรี
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
ครูทยิดา
ส20231 หน้าที่พลเมือง 1
ครูสมศักดิ์
-ง20251 พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร
ครูกุศล
พ20201 กรีฑา
ครูชนะพล
พ20201 กรีฑา
ครูชนะพล
พุธค21101 คณิตศาสตร์ 1
ครูมนตรี
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
ครูทยิดา
ส21101 สังคมศึกษา 1
ครูอังคณา
-ท21101 ภาษาไทย 1
ครูชาลินี
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ครูชนะพล
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ครูชนะพล
พฤหัสฯว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ครูสุตาภา | ครูชรินรัตน์
ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ครูสุตาภา | ครูชรินรัตน์
ส21101 สังคมศึกษา 1
ครูอังคณา
-ท21101 ภาษาไทย 1
ครูชาลินี
แนะแนว
ครูอังคณา
ลูกเสือ-เนตรนารี
ครูสุตาภา | ครูชรินรัตน์ | ครูชนะพล | ครูสมศักดิ์ | ครูอนงค์
ศุกร์ส21101 สังคมศึกษา 1
ครูอังคณา
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1
ครูอังคณา
ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ครูสุตาภา | ครูชรินรัตน์
-ง21101 การงานอาชีพ 1
ครูจินตนาภรณ์
ง21101 การงานอาชีพ 1
ครูจินตนาภรณ์
ชุมนุม

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

วัน คาบ 1
8.30-9.30
คาบ 2
9.30-10.30
คาบ 3
10.30-11.30
คาบ 4
11.30-12.30
คาบ 5
12.30-13.30
คาบ 6
13.30-14.30
คาบ 7
14.30-15.30
จันทร์ค21101 คณิตศาสตร์ 1
ครูมนตรี
ง21101 การงานอาชีพ 1
ครูจินตนาภรณ์
ง21101 การงานอาชีพ 1
ครูจินตนาภรณ์
-ส21101 สังคมศึกษา 1
ครูอังคณา
ท21101 ภาษาไทย 1
ครูชาลินี
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
ครูทยิดา
อังคารค21101 คณิตศาสตร์ 1
ครูมนตรี
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
ครูทยิดา
ส21101 สังคมศึกษา 1
ครูอังคณา
-ส20231 หน้าที่พลเมือง 1
ครูสมศักดิ์
พ20201 กรีฑา
ครูชนะพล
พ20201 กรีฑา
ครูชนะพล
พุธค21101 คณิตศาสตร์ 1
ครูมนตรี
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
ครูทยิดา
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ครูชนะพล
-ท21101 ภาษาไทย 1
ครูชาลินี
ง20251 พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร
ครูกุศล
ง20251 พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร
ครูกุศล
พฤหัสฯส21101 สังคมศึกษา 1
ครูอังคณา
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1
ครูอังคณา
ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ครูสุตาภา | ครูชรินรัตน์
-ท21101 ภาษาไทย 1
ครูชาลินี
แนะแนว
ครูจินตนาภรณ์
ลูกเสือ-เนตรนารี
ครูสุตาภา | ครูชรินรัตน์ | ครูชนะพล | ครูสมศักดิ์ | ครูอนงค์
ศุกร์ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ครูสุตาภา | ครูชรินรัตน์
ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ครูสุตาภา | ครูชรินรัตน์
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ครูชนะพล
-ศ21101 ศิลปะ 1
ครูอนงค์
ศ21101 ศิลปะ 1
ครูอนงค์
ชุมนุม

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

วัน คาบ 1
8.30-9.30
คาบ 2
9.30-10.30
คาบ 3
10.30-11.30
คาบ 4
11.30-12.30
คาบ 5
12.30-13.30
คาบ 6
13.30-14.30
คาบ 7
14.30-15.30
จันทร์ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ครูอรุณ
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
ครูวราภรณ์
ท22101 ภาษาไทย 3
ครูชาลินี
-ส22101 สังคมศึกษา 3
ครูจินตนาภรณ์
ศ22101 ศิลปะ 3
ครูอนงค์
ศ22101 ศิลปะ 3
ครูอนงค์
อังคารว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ครูอรุณ
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
ครูวราภรณ์
ท22101 ภาษาไทย 3
ครูชาลินี
-พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ครูเอื้อน
ง20253 หลักการเกษตร
ครูกุศล
ง20253 หลักการเกษตร
ครูกุศล
พุธว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ครูอรุณ
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
ครูวราภรณ์
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
ครูทยิดา
-ง22101 การงานอาชีพ 3
ครูอนงค์
ง22101 การงานอาชีพ 3
ครูอนงค์
แนะแนว
ครูวราภรณ์ | ครูเอื้อน
พฤหัสฯพ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ครูเอื้อน
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
ครูทยิดา
ส22101 สังคมศึกษา 3
ครูจินตนาภรณ์
-พ20205 เปตอง
ครูเอื้อน
พ20205 เปตอง
ครูเอื้อน
ลูกเสือ-เนตรนารี
ครูมนตรี | ครูวราภรณ์ | ครูเอื้อน | ครูชาลินี
ศุกร์ส22101 สังคมศึกษา 3
ครูจินตนาภรณ์
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
ครูทยิดา
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3
ครูจินตนาภรณ์
-ส20233 หน้าที่พลเมือง 3
ครูสมศักดิ์
ท22101 ภาษาไทย 3
ครูชาลินี
ชุมนุม

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

วัน คาบ 1
8.30-9.30
คาบ 2
9.30-10.30
คาบ 3
10.30-11.30
คาบ 4
11.30-12.30
คาบ 5
12.30-13.30
คาบ 6
13.30-14.30
คาบ 7
14.30-15.30
จันทร์ส22101 สังคมศึกษา 3
ครูจินตนาภรณ์
ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ครูอรุณ
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
ครูวราภรณ์
-ส20233 หน้าที่พลเมือง 3
ครูสมศักดิ์
ง20253 หลักการเกษตร
ครูกุศล
ง20253 หลักการเกษตร
ครูกุศล
อังคารส22101 สังคมศึกษา 3
ครูจินตนาภรณ์
ท22101 ภาษาไทย 3
ครูชาลินี
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
ครูวราภรณ์
-ส22102 ประวัติศาสตร์ 3
ครูจินตนาภรณ์
ง22101 การงานอาชีพ 3
ครูอนงค์
ง22101 การงานอาชีพ 3
ครูอนงค์
พุธอ22101 ภาษาอังกฤษ 3
ครูทยิดา
ท22101 ภาษาไทย 3
ครูชาลินี
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
ครูวราภรณ์
-พ20205 เปตอง
ครูเอื้อน
ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ครูอรุณ
แนะแนว
ครูทยิดา
พฤหัสฯส22101 สังคมศึกษา 3
ครูจินตนาภรณ์
ท22101 ภาษาไทย 3
ครูชาลินี
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
ครูทยิดา
-ศ22101 ศิลปะ 3
ครูอนงค์
ศ22101 ศิลปะ 3
ครูอนงค์
ลูกเสือ-เนตรนารี
ครูมนตรี | ครูวราภรณ์ | ครูเอื้อน | ครูชาลินี
ศุกร์ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ครูอรุณ
พ20205 เปตอง
ครูเอื้อน
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
ครูทยิดา
-พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ครูเอื้อน
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ครูเอื้อน
ชุมนุม

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

วัน คาบ 1
8.30-9.30
คาบ 2
9.30-10.30
คาบ 3
10.30-11.30
คาบ 4
11.30-12.30
คาบ 5
12.30-13.30
คาบ 6
13.30-14.30
คาบ 7
14.30-15.30
จันทร์ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
ครูสุตาภา | ครูชรินรัตน์
ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
ครูสุตาภา | ครูชรินรัตน์
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
ครูทยิดา
-พ20206 ฟุตบอล
ครูชนะพล
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
ครูวราภรณ์
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ครูชนะพล
อังคารว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
ครูสุตาภา | ครูชรินรัตน์
ส23101 สังคมศึกษา 5
ครูจินตนาภรณ์
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
ครูทยิดา
-พ20206 ฟุตบอล
ครูชนะพล
ท23101 ภาษาไทย 5
ครูมนตรี
i23201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ครูสุตาภา
พุธส23101 สังคมศึกษา 5
ครูจินตนาภรณ์
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5
ครูจินตนาภรณ์
ส20235 หน้าที่พลเมือง 5
ครูสมศักดิ์
-อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
ครูทยิดา
ท23101 ภาษาไทย 5
ครูมนตรี
แนะแนว
ครูสุตาภา | ครูชรินรัตน์ | ครูอนงค์
พฤหัสฯค23101 คณิตศาสตร์ 5
ครูวราภรณ์
ส23101 สังคมศึกษา 5
ครูจินตนาภรณ์
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ครูชนะพล
-i23201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ครูสุตาภา
ท23101 ภาษาไทย 5
ครูมนตรี
ลูกเสือ-เนตรนารี
ครูอังคณา | ครูจินตนาภรณ์ | ครูทยิดา
ศุกร์ค23101 คณิตศาสตร์ 5
ครูวราภรณ์
ศ23101 ศิลปะ 5
ครูอนงค์
ศ23101 ศิลปะ 5
ครูอนงค์
-ง23101 การงานอาชีพ 5
ครูกุศล
ง23101 การงานอาชีพ 5
ครูกุศล
ชุมนุม

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

วัน คาบ 1
8.30-9.30
คาบ 2
9.30-10.30
คาบ 3
10.30-11.30
คาบ 4
11.30-12.30
คาบ 5
12.30-13.30
คาบ 6
13.30-14.30
คาบ 7
14.30-15.30
จันทร์ส31101 ภูมิศาสตร์
ครูอังคณา
ท31101 ภาษาไทย 1
ครูชาลินี
ว31201 ฟิสิกส์ 1
ครูพิชัย
ว31201 ฟิสิกส์ 1
ครูพิชัย
-พ30203 เทเบิลเทนนิส
ครูชนะพล
ศ30201 ดนตรีศึกษา 1
ครูสมศักดิ์
อังคารอ31101 ภาษาอังกฤษ 1
ครูชาลินี
ว31101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ครูอรุณ
ว31101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ครูอรุณ
ส31101 ภูมิศาสตร์
ครูอังคณา
-ศ30201 ดนตรีศึกษา 1
ครูสมศักดิ์
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
ครูสมศักดิ์
พุธส31101 ภูมิศาสตร์
ครูอังคณา
ว31241 ชีววิทยา 1
ครูอรุณ
ว31221 เคมี 1
ครูพิชัย
ว31221 เคมี 1
ครูพิชัย
-แนะแนว
ครูชาลินี
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
ครูชาลินี
พฤหัสฯว31241 ชีววิทยา 1
ครูอรุณ
ว31241 ชีววิทยา 1
ครูอรุณ
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ครูวราภรณ์
ง31101 การงานอาชีพ 1
ครูกุศล
-พ30203 เทเบิลเทนนิส
ครูชนะพล
บำเพ็ญประโยชน์
ครูอรุณ
ศุกร์ศ31101 ศิลปะ 1
ครูสมศักดิ์
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ครูชนะพล
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ครูวราภรณ์
ท31101 ภาษาไทย 1
ครูชาลินี
-พ30203 เทเบิลเทนนิส
ครูชนะพล
ชุมนุม

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

วัน คาบ 1
8.30-9.30
คาบ 2
9.30-10.30
คาบ 3
10.30-11.30
คาบ 4
11.30-12.30
คาบ 5
12.30-13.30
คาบ 6
13.30-14.30
คาบ 7
14.30-15.30
จันทร์ว32201 ฟิสิกส์ 3
ครูพิชัย
ว32201 ฟิสิกส์ 3
ครูพิชัย
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ครูเอื้อน
ท32101 ภาษาไทย 3
ครูมนตรี
-อ30201 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
ครูทยิดา
ส32101 เศรษฐศาสตร์
ครูจินตนาภรณ์
อังคารว32283 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
ครูพิชัย
ว32283 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
ครูพิชัย
ว32221 เคมี 3
ครูพิชัย
ท32101 ภาษาไทย 3
ครูมนตรี
-อ30201 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
ครูทยิดา
ส32101 เศรษฐศาสตร์
ครูจินตนาภรณ์
พุธว32101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ครูพิชัย
ว32101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ครูพิชัย
ส32101 เศรษฐศาสตร์
ครูจินตนาภรณ์
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ครูมนตรี
-ศ32101 ศิลปะ 3
ครูสมศักดิ์
แนะแนว
ครูสมศักดิ์
พฤหัสฯว32221 เคมี 3
ครูพิชัย
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ครูมนตรี
ว32241 ชีววิทยา 3
ครูอรุณ
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ครูมนตรี
-อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
ครูทยิดา
บำเพ็ญประโยชน์
ครูกุศล
ศุกร์ง32101 การงานอาชีพ 3
ครูกุศล
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ครูมนตรี
ว32241 ชีววิทยา 3
ครูอรุณ
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ครูมนตรี
-อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
ครูทยิดา
ชุมนุม

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

วัน คาบ 1
8.30-9.30
คาบ 2
9.30-10.30
คาบ 3
10.30-11.30
คาบ 4
11.30-12.30
คาบ 5
12.30-13.30
คาบ 6
13.30-14.30
คาบ 7
14.30-15.30
จันทร์ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
ครูสมศักดิ์
ส33101 หน้าที่พลเมืองและวัฒนธรรม
ครูอังคณา
ง33101 การงานอาชีพ 5
ครูกุศล
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
ครูวราภรณ์
-พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ครูเอื้อน
ท33101 ภาษาไทย 5
ครูมนตรี
อังคารส33101 หน้าที่พลเมืองและวัฒนธรรม
ครูอังคณา
พ30212 กีฬานันทนาการ
ครูเอื้อน
พ30212 กีฬานันทนาการ
ครูเอื้อน
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
ครูวราภรณ์
-แนะแนว
ครูพิชัย
ท33101 ภาษาไทย 5
ครูมนตรี
พุธว33101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
ครูสุตาภา
ว33101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
ครูสุตาภา
ว33241 ชีววิทยา 5
ครูอรุณ
ว33241 ชีววิทยา 5
ครูอรุณ
-ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ครูวราภรณ์
ส33101 หน้าที่พลเมืองและวัฒนธรรม
ครูอังคณา
พฤหัสฯอ33101 ภาษาอังกฤษ 5
ครูชาลินี
ว33201 ฟิสิกส์ 5
ครูพิชัย
ว33201 ฟิสิกส์ 5
ครูพิชัย
ว33241 ชีววิทยา 5
ครูอรุณ
-ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ครูวราภรณ์
บำเพ็ญประโยชน์
ครูพิชัย
ศุกร์อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
ครูชาลินี
ว33221 เคมี 5
ครูพิชัย
ว33221 เคมี 5
ครูพิชัย
ศ33101 ศิลปะ 5
ครูสมศักดิ์
-ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ครูวราภรณ์
ชุมนุม