ที่ รหัสวิชา วิชา ผู้สอน ติดต่อ ช่องทางการเรียนออนไลน์
1ท21102ภาษาไทย 2นางสาวชาลินี เนตรพัตร์
 • โทร : 0931080289
 • อีเมล์ : Numcha2323@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : chalineenetpatnee
 • ไลน์กลุ่ม ม.1 : http://line.me/ti/g/VZVLyuC4cn
 • 2ค21102คณิตศาสตร์ 2นางสาววราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง
 • โทร : 0875045343
 • อีเมล์ : wara528@hotmail.com
 • ไอดีไลน์ : kaewara16
 • ไลน์กลุ่ม ม.1 : http://line.me/ti/g/VZVLyuC4cn
 • 3ว21102วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2นางสุตาภา สินสุวัฒนากุล
 • โทร : 0814547654
 • อีเมล์ : sutapasinsu@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : plesutapa
 • ไลน์กลุ่ม ม.1 : http://line.me/ti/g/VZVLyuC4cn
 • 4ส21103สังคมศึกษา 2นางอังคณา สังสะนะ
 • โทร : 081-450-8217
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.1 : http://line.me/ti/g/VZVLyuC4cn
 • 5ส21104ประวัติศาสตร์ 2นางอังคณา สังสะนะ
 • โทร : 081-450-8217
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.1 : http://line.me/ti/g/VZVLyuC4cn
 • 6พ21102สุขศึกษาและพลศึกษา 2นายชนะพล สุนทรนิล
 • โทร : 0909093849
 • อีเมล์ : chanapol0601@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : yodchanapon
 • เว็บไซต์ : https://youtube.com/channel/UCg-W7mlLnG0xp3UN5UfrW1g
 • ไลน์กลุ่ม ม.1 : http://line.me/ti/g/VZVLyuC4cn
 • 7ศ21102ศิลปะ 2นางอนงค์ พรมงาม
 • โทร : 0899315774
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.1 : http://line.me/ti/g/VZVLyuC4cn
 • 8ง21102การงานอาชีพ 2นางจินตนาภรณ์ ฉันทะจำรัสศิลป์
 • โทร : 089-600-1554
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.1 : http://line.me/ti/g/VZVLyuC4cn
 • 9อ21102ภาษาอังกฤษ 2นางสาวทยิดา กลางประพันธ์
 • โทร : 0935498229
 • อีเมล์ : kimzoyong@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : kimzoyong2017
 • เว็บไซต์ : https://classroom.google.com/c/MzcyMTA0MzY2ODY2?cjc=f6vjmc6
 • ไลน์กลุ่ม ม.1 : http://line.me/ti/g/VZVLyuC4cn
 • 10ส20232หน้าที่พลเมือง 2นายกุศล รักษาสุข
 • โทร : 0969405256
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : ID
 • ไลน์กลุ่ม ม.1 : http://line.me/ti/g/VZVLyuC4cn
 • 11พ20204เทเบิลเทนนิสนายชนะพล สุนทรนิล
 • โทร : 0909093849
 • อีเมล์ : chanapol0601@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : yodchanapon
 • เว็บไซต์ : https://youtube.com/channel/UCg-W7mlLnG0xp3UN5UfrW1g
 • ไลน์กลุ่ม ม.1 : http://line.me/ti/g/VZVLyuC4cn
 • 12ง20246การปลูกไม้ดอกไม้ประดับนายชนะพล สุนทรนิล
 • โทร : 0909093849
 • อีเมล์ : chanapol0601@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : yodchanapon
 • เว็บไซต์ : https://youtube.com/channel/UCg-W7mlLnG0xp3UN5UfrW1g
 • ไลน์กลุ่ม ม.1 : http://line.me/ti/g/VZVLyuC4cn