ชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/19716
มัธยมศึกษาปีที่ 1/28917
มัธยมศึกษาปีที่ 2/114923
มัธยมศึกษาปีที่ 2/212921
มัธยมศึกษาปีที่ 3/117926
มัธยมศึกษาปีที่ 4/17512
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1111122
มัธยมศึกษาปีที่ 6/171623
รวม8575160