ชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/110818
มัธยมศึกษาปีที่ 1/29817
มัธยมศึกษาปีที่ 2/114822
มัธยมศึกษาปีที่ 2/213922
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1171027
มัธยมศึกษาปีที่ 4/19615
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1111122
มัธยมศึกษาปีที่ 6/171623
รวม9076166