การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม ที่อยู่ปัจจุบัน ผู้ปกครอง โทรศัพท์
1ด.ช.ภควัฒน์  รินรักษาวัดสามแยก
จ.ฉะเชิงเทรา
47/1 หมู่ 7 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานายทรงพล รินรักษา (พ่อ)0926036644
2ด.ช.กฤตเมธ  สาธุสุตะบำรุงพิทยาคาร
จ.ฉะเชิงเทรา
88/3 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางสาวปานชนก สาธุ (พ่อ/เเม่)0817155368
3ด.ช.กุลธร  รัตนกุสุมภ์ศาลาสามัคคี
จ.ชัยภูมิ
17/5 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานายทรงวุฒิ รัตนกุสุมภ์ (พ่อ)0868321063
4ด.ช.ธนกฤต  รัตนศิลปวัดคูมอญ
จ.ฉะเชิงเทรา
21/4 หมู่ 3 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางสำรวย ทรัพย์อุดม (ยาย)0633566224
5ด.ช.ธีทัศน์  คงไทยวัดปากน้ำ
จ.ฉะเชิงเทรา
138 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานายคมสันต์ คงไทย (พ่อ)0972022564
6ด.ช.นภศักดิ์  ใจฮวบวัดหัวไทร
จ.ฉะเชิงเทรา
72/5 หมู่ 12 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางสาวนภา ถนะรอด (พ่อ/แม่/ตา/ยาย)085-093-9257
7ด.ช.นฤสรณ์  แซ่เตียววัดบางตลาด
จ.ฉะเชิงเทรา
4 หมู่ 5 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางสาวนภาภรณ์ คงศร (แม่)083-5851506
8ด.ช.ปุณญณัตถ์  ฆ้องศรีวัดหัวไทร
จ.ฉะเชิงเทรา
43 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานายปกรแก้ว ฆ้องศรี (พ่อ)0996087811
9ด.ช.ภวินทร์  ราชโหดีวัดคูมอญ
จ.ฉะเชิงเทรา
64 หมู่ 7 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานายอาทอน ราชโหดี (พ่อ)0875360716
10ด.ช.ภานุวัฒน์  ดังกาชูวัดบางกระดาน
จ.ฉะเชิงเทรา
96/1 หมู่ 6 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางสาวณัฐธญาณ์ สุดสวาท (แม่)0925966219
11ด.ช.ภูตะวัน  ตันเฮงวัดบางกระดาน
จ.ฉะเชิงเทรา
92/1 หมู่ 6 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางสาววิจิตรา สมศรี (แม่)0618934254
12ด.ช.ยุวนาท  เนตรสาครวัดหัวไทร
จ.ฉะเชิงเทรา
24/4 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางสาววิวาพร เนตรสาคร (แม่)0909797165
13ด.ช.วินัย  วงค์ละครวัดหัวไทร
จ.ฉะเชิงเทรา
72 หมู่ 9 ต.ยางขาว อ.พยุหะครี จ.นครสวรรค์นางสุวรรณา วงค์ละคร (แม่)0987803540
14ด.ช.ศิวกร  ไอซิมวัดทางข้ามน้อย
จ.ฉะเชิงเทรา
77/5 หมู่ 5 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางอมรรัตน์ ไอซิม (แม่)0805756185
15ด.ช.อดิสร  รัตนะบ้านปากคลองบางกระดาน
จ.ปราจีนบุรี
4 หมู่ 5 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางสาวคนึงนุช อ่ำปลั่ง (แม่)0909622725
16ด.ญ.ณิชานันต์  ไชยสมบูรณ์วัดหัวไทร
จ.ฉะเชิงเทรา
12/3 หมู่ 3 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางอังคณา ไชยสมบูรณ์ (แม่)0896017550
17ด.ญ.นฤมล  จันทร์ทองวัดทางข้ามน้อย
จ.ฉะเชิงเทรา
74/1 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางจำลอง จันทร์ทอง (ย่า)0927816324
18ด.ญ.นฤมล  ล้อจงเฮงวัดหัวไทร
จ.ฉะเชิงเทรา
37/3 หมู่ 9 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานายขจรศักดิ์ ล้อจงเฮง (พ่อ)-
19ด.ญ.นิตยา  แก้วคำวัดหัวไทร
จ.ฉะเชิงเทรา
83/1 หมู่ 8 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานายสมชาย แก้วคำ (พ่อ)0829029861
20ด.ญ.ปัณฑิตา  รุณเกตุวัดบางเตย
จ.ปราจีนบุรี
63 หมู่ 10 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรีนางสาวปัทมา แตงแย้ม (แม่)0634877299
21ด.ญ.พัชรพร  ตัณยะบุตรวัดทางข้ามน้อย
จ.ฉะเชิงเทรา
98 หมู่ 5 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรานายบุญนิมิต ตัณยะบุตร (พ่อ)0619120422
22ด.ญ.พัชรพร  ลือลาภวัดคูมอญ
จ.ฉะเชิงเทรา
109/1 หมู่ 3 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางวรรณา พูลสวัสดิ์ (ยาย)0970031347
23ด.ญ.ภัทรนันท์  ตันก๊กวัดหัวไทร
จ.ฉะเชิงเทรา
134/1 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางสาวอำพรรณ ศรีสวัสดิ์ (ย่า)0868286364
24ด.ญ.ภัทรภรณ์  ถนะรอดวัดหัวไทร
จ.ฉะเชิงเทรา
72/2 หมู่ 12 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานายเดชา ถนะรอด (พ่อ)083-589-5051
25ด.ญ.ลาภินี  มณฑาประเสริฐวัดหัวไทร
จ.ฉะเชิงเทรา
33/4 หมู่ 3 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางสาวศุทธินี กุมภีร์ (แม่)0983462110
26ด.ญ.วราภรณ์  วระวิสันต์วัดหินดาษ
จ.ฉะเชิงเทรา
115 หมู่ 10 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรานาย_อดิศร วระวิสันต์ (พ่อ)0990943316-0949866347
27ด.ญ.ศศิวิมล  คงรัตน์บ้านบางรุ่งโรจน์
จ.ปราจีนบุรี
9/5 หมู่ 10 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรีนายเอกลักษณ์ คงรัตน์ (พ่อ)094-569-1601
28ด.ญ.ศุภาวรรณ  จันทร์ไพรคลองมหาวงก์
จ.สมุทรปราการ
28/1 หมู่ 5 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางสาวกนกพร จันทร์ไพร (แม่)094-358-3769
29ด.ญ.สิรินดา  พงษ์คุณบ้านบางรุ่งโรจน์
จ.ปราจีนบุรี
33 หมู่ 10 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรีนางสาวสุวรรณ เเปะเขียว (เเม่)0957123711
30ด.ญ.สุพนิตา  สมสอาดวัดหัวไทร
จ.ฉะเชิงเทรา
10 หมู่ 12 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา​นางสาวอนุชิดา ยิวาพัฒ (แม่)0892479455​
31ด.ช.จิรวิทย์  ศักดิ์ศรีวัฒนาวัดหัวไทร
จ.ฉะเชิงเทรา
120 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานายประสงค์​ ศักดิ์ศรี​วัฒนา​ (ปู่ )063 340 3059
32ด.ช.ธนพนธ์  บุญสมภพวัดคูมอญ
จ.ฉะเชิงเทรา
97 หมู่ 3 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางสาววราภรณ์ บัวลพ (มารดา)0626831114
33ด.ญ.วราภรณ์  วงษ์เทศวัดหัวไทร
จ.ฉะเชิงเทรา
12/3 หมู่ 3 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรานางสมทรง สุดประเสริฐ (แม่)0660923523
34ด.ช.พงศ์พัฒน์  วรรณมรรุ่งโรจน์วิทยา
จ.ฉะเชิงเทรา
64 หมู่ 6 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานายชัยพิพัฒน์ วรรณมร (พ่อ)0861407004,
35ด.ญ.อัมพิกา  นพพวงวัดท่าเกวียน
จ.ฉะเชิงเทรา
102 หมู่ 10 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรานางสาวจารุวรรณ สิงหา (มารดา)0875297699
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม ที่อยู่ปัจจุบัน ผู้ปกครอง โทรศัพท์
1ด.ช.กิติศักดิ์  บุญท้วมวัดเปี่ยมนิโครธาราม
จ.ฉะเชิงเทรา
53/1 หมู่ 5 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทราเสริมศักดิ์ บุญท้วม (พ่อ)0902784644
2นายณัฐนันท์  เนตรแตรวัดเปี่ยมนิโครธาราม
จ.ฉะเชิงเทรา
98/6 หมู่ 6 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทราวิเศษ เนตรแตร (คนส่งเรียน)0983633188
3นายพงศภัค  มังกรแก้ววัดเปี่ยมนิโครธาราม
จ.ฉะเชิงเทรา
8/1 หมู่ 3 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทราน.ละม่อม เทพศิริ (-)-
4นายอาทิตย์  พลแสนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
จ.ฉะเชิงเทรา
46 หมู่ 10 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ()
5น.ส.นิรมล  สว่างพื้นวัดเปี่ยมนิโครธาราม
จ.ฉะเชิงเทรา
69/3 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางวัชรินทร์ พุกสอน (เเม่บุญธรรม)0898331300
6น.ส.ปานไพลิน  เปลื้องเจริญวัดเปี่ยมนิโครธาราม
จ.ฉะเชิงเทรา
123 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ()
7น.ส.พุทธิดา  งามนิธิศักดากรวัดเปี่ยมนิโครธาราม
จ.ฉะเชิงเทรา
109 หมู่ 2 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทราน.สเพ็ญพรรณ ใจปิง (เเม่)0886464771
8น.ส.รัตนาภรณ์  พรมแก้ววัดเปี่ยมนิโครธาราม
จ.ฉะเชิงเทรา
113/2 หมู่ 2 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ()
9นายอาทิตย์  ชูเมืองวัดเปี่ยมนิโครธาราม
จ.ฉะเชิงเทรา
4/2 หมู่ 3 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรานางสาวเกีย ทง นี (แม่)
10นายธนโชติ  โชติปทุมวรรณเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
จ.ฉะเชิงเทรา
27/2 หมู่ 8 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานายสมชาย โชติปทุมวรรณ (พ่อ)0814480005
11น.ส.ปาริชาติ  รอดรัตน์บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)
จ.กรุงเทพมหานคร
102/3 หมู่ 1 ต.บางคลา อ.ราชสาสน์ จ.ฉะเชิงเทรานายอธิสิทธิ์ รอดรัตน์ (พ่อ)0806611772
12นายธิติวุฒิ  เที่ยงธรรมเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
จ.ฉะเชิงเทรา
48 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรานางสาวนิตยา เที่ยงธรรม (เเม่)0633469736
13นายดุสิต  ม่วงรองดงตาลวิทยา
จ.ลพบุรี
7 หมู่ 2 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรีนางวิรัตน์ โพธิ์ทอง (เเม่)0924427216