การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
ที่ ชื่อ-สกุล ยื่นหลักฐาน เลขประจำตัวนักเรียน
1ด.ญ.บุษกร  จินตนาผ่าน5037
2ด.ช.คุณากร  เชียงศรีผ่าน4959
3ด.ช.กฤตเมธ  สาธุผ่าน5021
4ด.ช.กุลธร  รัตนกุสุมภ์ผ่าน5022
5ด.ญ.ณิชานันต์  ไชยสมบูรณ์ผ่าน5035
6ด.ช.ธนกฤต  รัตนศิลปผ่าน5023
7ด.ช.ธีทัศน์  คงไทยผ่าน5024
8ด.ช.นภศักดิ์  ใจฮวบผ่าน5025
9ด.ญ.นฤมล  จันทร์ทองผ่าน5036
10ด.ช.นฤสรณ์  แซ่เตียวผ่าน5026
11ด.ญ.นิตยา  แก้วคำผ่าน5038
12ด.ญ.ปัณฑิตา  รุณเกตุผ่าน5039
13ด.ช.ปุณญณัตถ์  ฆ้องศรีผ่าน5027
14ด.ญ.พัชรพร  ตัณยะบุตรผ่าน5040
15ด.ญ.พัชรพร  ลือลาภผ่าน5041
16ด.ช.ภควัฒน์  รินรักษาผ่าน4936
17ด.ช.ภวินทร์  ราชโหดีผ่าน5028
18ด.ญ.ภัทรนันท์  ตันก๊กผ่าน5042
19ด.ญ.ภัทรภรณ์  ถนะรอดผ่าน5043
20ด.ช.ภานุวัฒน์  ดังกาชูผ่าน5029
21ด.ช.ภูตะวัน  ตันเฮงผ่าน5030
22ด.ช.ยุวนาท  เนตรสาครผ่าน5031
23ด.ญ.ลาภินี  มณฑาประเสริฐผ่าน5044
24ด.ญ.วราภรณ์  วระวิสันต์ผ่าน5045
25ด.ช.วินัย  วงค์ละครผ่าน5032
26ด.ญ.ศศิวิมล  คงรัตน์ผ่าน5046
27ด.ช.ศิวกร  ไอซิมผ่าน5033
28ด.ญ.ศุภาวรรณ  จันทร์ไพรผ่าน5047
29ด.ญ.สิรินดา  พงษ์คุณผ่าน5048
30ด.ญ.สุพนิตา  สมสอาดผ่าน5049
31ด.ช.อดิสร  รัตนะผ่าน5034
32ด.ช.จิรวิทย์  ศักดิ์ศรีวัฒนาผ่าน5052
33ด.ช.ธนพนธ์  บุญสมภพผ่าน5054
34ด.ญ.วราภรณ์  วงษ์เทศผ่าน5055
35ด.ช.บุลวัชร  ยงสวัสดิ์ผ่าน5056
ที่ ชื่อ-สกุล ยื่นหลักฐาน เลขประจำตัวนักเรียน
1น.ส.วัชรี  บุตรสาลีผ่าน4911
2ด.ช.กิติศักดิ์  บุญท้วมผ่าน4889
3นายณัฐนันท์  เนตรแตรผ่าน4890
4นายธนโชติ  โชติปทุมวรรณผ่าน5050
5น.ส.นิรมล  สว่างพื้นผ่าน4904
6น.ส.ปานไพลิน  เปลื้องเจริญผ่าน4905
7น.ส.ปาริชาติ  รอดรัตน์ผ่าน5051
8นายพงศภัค  มังกรแก้วผ่าน4893
9น.ส.พุทธิดา  งามนิธิศักดากรผ่าน4907
10น.ส.รัตนาภรณ์  พรมแก้วผ่าน4910
11นายอาทิตย์  ชูเมืองผ่าน4951
12นายอาทิตย์  พลแสนผ่าน4898
13นายธิติวุฒิ  เที่ยงธรรมผ่าน5053
14นายจิรภัทร  แปลกสวัสดิ์ผ่าน5057
15นายวชิราวุฒน์  ยะอนันต์ผ่าน4896