ตารางสอบปลายภาค
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชั้น 8.30-10.00 10.00-11.00 11.00-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
ม.1ค21101
คณิตศาสตร์ 1
ว21101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
-ส21101
สังคมศึกษา 1
--
ม.2ค22101
คณิตศาสตร์ 3
ว22101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
-ส22101
สังคมศึกษา 3
--
ม.3ค23101
คณิตศาสตร์ 5
ว23101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
-ส23101
สังคมศึกษา 5
--
ม.4ค31101
คณิตศาสตร์ 1
ว31201
ฟิสิกส์ 1
-ว31101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
อ31101
ภาษาอังกฤษ 1
ท31101
ภาษาไทย 1
ม.5ค32101
คณิตศาสตร์ 3
ว32201
ฟิสิกส์ 3
-ว32101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
อ32101
ภาษาอังกฤษ 3
ท32101
ภาษาไทย 3
ม.6ค33101
คณิตศาสตร์ 5
ว33201
ฟิสิกส์ 5
-ว33101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
อ33101
ภาษาอังกฤษ 5
ท33101
ภาษาไทย 5
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชั้น 8.30-10.00 10.00-11.00 11.00-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
ม.1อ21101
ภาษาอังกฤษ 1
ท21101
ภาษาไทย 1
-ส21102
ประวัติศาสตร์ 1
--
ม.2อ22101
ภาษาอังกฤษ 3
ท22101
ภาษาไทย 3
-ส22102
ประวัติศาสตร์ 3
--
ม.3อ23101
ภาษาอังกฤษ 5
ท23101
ภาษาไทย 5
-ส23102
ประวัติศาสตร์ 5
--
ม.4ค31201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ว31221
เคมี 1
-ว31241
ชีววิทยา 1
ส31101
ภูมิศาสตร์
-
ม.5ค32201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ว32221
เคมี 3
-ว32241
ชีววิทยา 3
ส32101
เศรษฐศาสตร์
-
ม.6ค33201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ว33221
เคมี 5
-ว33241
ชีววิทยา 5
ส33101
หน้าที่พลเมืองและวัฒนธรรม
-