สมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา