การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

 1. รับสมัคร ม.1 และ ม.4 สายทั่วไป
 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ school.piam.ac.th คลิก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 3. หากไม่สะดวกในการสมัครผ่านเว็บไซต์ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
 4. เมื่อกรอกข้อมูลตามข้อ 2 แล้ว ให้ถ่ายภาพเอกสารการรับสมัคร ส่งผ่านไลน์ไอดี pichai.piam ดังนี้
  • ใบเกิด
  • บัตรประชาชนนักเรียน พ่อ แม่
  • ทะเบียนบ้านนักเรียน พ่อ แม่
  • ปพ.1
 5. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่นี่ คลิก
 6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 064-298-2492 อ.พิชัย วรพิพัฒน์