ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล เข้าเรียนชั้น ปีการศึกษาที่เข้า โรงเรียนเดิม การส่งข้อมูลทางไลน์
104717นายไกรวิชญ์  เหลียวอินทร์42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
204723นายนรัตชัย  นพวงศ์42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
304727นายพีรพัฒน์  สุรศักดิ์42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
404729นายมินธาดา  มีกุดเวียน42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
504732นายสันติสุข  ใบบาง42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
604737นายอัษฎาวุฒิ  พรมแก้ว42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
704738น.ส.กนัตย์ดา  สุขโสภณ42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
804742น.ส.จุไรวรรณ  อยู่เจริญ42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
904745น.ส.เบญจมาภรณ์  แจ้งเจริญ42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
1004746น.ส.ประภาพร  วันเพ็ง42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
1104749น.ส.พาฝัน  บุญแน่น42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
1204750น.ส.รวงข้าว  เอี่ยมสำฤทธิ์42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
1304752น.ส.สรภัส  มานะสะสม42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
1404812น.ส.พรไพลิน  อินทสงค์42561วัดเปี่ยมนิโครธาราม
1504877นายณัฐพนธ์  นพพวง42561วัดบางกระเจ็ด
1604878นายธนาภรณ์  ชัยทอง42561เทศบาล ๑ วัดแจ้ง
1704879นายพิพัฒพงศ์  วรพงษ์42561เทศบาล ๑ วัดแจ้ง
1804880นายลัทธพล  สาริกภูติ42561วัดบางกระเจ็ด
1904881นายสมพรศักดิ์  งามนิธิศักดากร42561วัดปรางค์
2004882นายอชิรวิชญ์  กลัดเจริญ42561เทศบาล ๑ วัดแจ้ง
2104883น.ส.รวีวรรณ  รุ่งเรือง42561วัดบางกระเจ็ด
2204884น.ส.รุ่งทิวา  จันทะเชียง42561เทศบาล ๑ วัดแจ้ง
2304885น.ส.ศิริวรรณ  ลิ้มหนู42561สุตะบำรุงพิทยาคาร
2404886น.ส.สุนิสา  จันพร42561วัดปากน้ำโจ้โล้ (สร้อยประชาสรรค์)
2504887น.ส.สุนิสา  ดอกไม้พุ่ม42561วัดปากน้ำโจ้โล้ (สร้อยประชาสรรค์)
2604917น.ส.ฑิตฐิตา  โชติปทุมวรรณ42561เทศบาล ๑ วัดแจ้ง
2704919น.ส.อุศณีย์  นพพะ42561วัดปากน้ำโจ้โล้ (สร้อยประชาสรรค์)
2804922น.ส.เจษฎาพร  สุขสวัสดิ์42561เทศบาล ๑ วัดแจ้ง
2904924น.ส.จุฑามาศ  ธวัชศิลปศร42561เทศบาล ๑ วัดแจ้ง
3004927น.ส.เมทิตา  กันหะ42561ดัดดรุณี