Home ครู นักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563


ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกข้อมูลผู้สมัคร คลิกที่นี่
 2. ผู้ปกครองพานักเรียนมามอบตัวที่โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ในวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. โดยนำหลักฐานต่อไปนี้มายื่น/แสดงด้วย
  • รูปถ่าย ขนาด 1.5" จำนวน 1 รูป
  • สำเนาใบเกิด
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
  • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
  • สำเนาเอกสารผลการเรียน ปพ.1
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของนักเรียน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 3. ดูผลการสมัครเข้า ม.1 และ ม.4 ได้ที่นี่
 4. หากไม่สะดวกในการสมัครผ่านเว็บไซต์ ให้มาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม โดยนำเอกสารตามข้อ 2 มายื่นในวันสมัครด้วย
 5. หากมีปัญหา ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0864931588
 6. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2563