Home ครู นักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563


ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกข้อมูลผู้สมัคร คลิกที่นี่
 2. หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันเปิดภาคเรียน
  • สำเนาใบเกิด
  • สำเนาเอกสารผลการเรียน ปพ.1
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของนักเรียน
 3. ดูผลการสมัครเข้า ม.1 และ ม.4 ได้ที่นี่
 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0864931588

หมายเหตุ
 1. ยกเลิกการมอบตัวตามที่เคยแจ้งไว้
 2. วันเปิดภาคเรียน เดิมกำหนดไว้วันที่ 18 พ.ค. 63 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ยังไม่ดีขึ้น ก็อาจจะมีการเลื่อนวันออกไปอีก โดยจะแจ้งที่หน้าเว็บนี้