กิจกรรมที่กำลังจะถึง

ลำดับที่ กิจกรรม เริ่ม สิ้นสุด
1ปิดระบบบันทึกคะแนน SGS3 พฤศจิกายน 2563
2จัดทำเอกสารประกาศผลการเรียน ปพ.5 และ ปพ.63 พฤศจิกายน 2563
3ประกาศผลสอบปลายภาค4 พฤศจิกายน 2563
4ประชุมปฏิบัติการจัดทำตารางสอนสำหรับ ภาคเรียนที่ 26 พฤศจิกายน 2563
5สอบแก้ตัว9 พฤศจิกายน 256313 พฤศจิกายน 2563
6ปิดภาคเรียนที่ 114 พฤศจิกายน 2563
7เปิดภาคเรียนที่ 21 ธันวาคม 25639 เมษายน 2564
8สอบระหว่างภาค25 มกราคม 256429 มกราคม 2564
9สอบปลายภาค22 มีนาคม 256423 มีนาคม 2564
10ประกาศผลสอบปลายภาค 31 มีนาคม 2564
11สอบแก้ตัว5 เมษายน 25649 เมษายน 2564
12ปิดภาคเรียนที่ 210 เมษายน 2564